برای فروش
€70,000
1 اتاق خواب
1 حمام
63 m²
برای فروش
€100,000
1 اتاق خواب
1 حمام
63 m²
برای فروش
€150,000
2 اتاق خواب
2 حمام
123 m²
برای فروش
€195,000
3 اتاق خواب
3 حمام
157 m²
3 اتاق خواب
3 حمام
190 m²
2 اتاق خواب
2 حمام
137 m²
3 اتاق خواب
2 حمام
190 m²
2 اتاق خواب
2 حمام
101 m²
3 اتاق خواب
2 حمام
137 m²
2 اتاق خواب
2 حمام
137 m²
3 اتاق خواب
2 حمام
210 m²
3 اتاق خواب
2 حمام
210 m²
3 اتاق خواب
2 حمام
137 m²
  0 242 606 17 77